You love Minyan Katan in shul. Take us anywhere. Sing along at home, in the car, or walking around the lake.

These recordings of our songs are keyed to the Minyan Katan siddur. Download a PDF of Siddur Minyan Katan so you’ll have text to go along with the recordings.

1 – Veachalta Vesavata Uverachta

2 – Brich Rahamana

3 – Mah Yafeh Hayom

4 – Shir Hamaalot

5 – Hinei Mah Tov

6 – Shabbat Shalom Hey

7 – Shabbat Shalom Names

9 – Elohai Neshama

10 – Mah Tovu

11 – Hava Nashira

12 – Romemu

13 – Mizmor Shir Leyom Hashabbat

14 – Hodu Lashem

15 – Kol Haneshama Hallelu

16 – Ilu Finu

21 – Oseh Shalom

22 – Torah Torah Torah

23 – Ki Mitzion

24 – Etz Hayim Hi

25 – Shalom Haverim